Informace pro akcionáře

 

OZNÁMENÍ

o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

HYBLER GROUP, a.s.

se sídlem v Semilech, Riegrovo nám. 15, PSČ 513 01, IČO: 25273850

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1638,

svolává na den 14.5.2018 ve 14.00 hodin v sídle společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily řádnou valnou hromadu společnosti HYBLER GROUP, a.s.

(dále jen „VH“)

Pořad jednání:

  1. 1.Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. 2.Volba orgánů valné hromady.
  3. 3.Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
  4. 4.Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
  5. 5.Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
  6. 6.Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.
  7. 7.Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.
  8. 8.Rozhodnutí valné hromady o určení auditorské společnosti Izáková, s.r.o. pro audit účetní závěrky za rok 2018.
  9. 9.Ukončení valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účastni na valné hromadě je dle § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. 11.5.2018. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.30 do 14.00 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za rok 2017 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti HYBLER GROUP, a.s. na internetových stránkách společnosti www.hyblergroup.cz, nebo v jejím sídle od 13.4.2018 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hodin a dále dne 14.5.2018 od 8.00 hodin v místě konání VH.

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

 

2.            Volba orgánů valné hromady.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na zvolení orgánů VH předložili akcionáři.

3.            Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Komentář:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní

závěrka za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 tvoří samostatnou přílohu této zprávy.

Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2017. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Hospodaření společnosti v roce 2017 skončilo ziskem ve výši 3 222 646,57 Kč.

Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek společnosti za uváděné období byl vypořádán takto:

•             Výsledek hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 3 222 646,57 Kč převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

  • Jiný výsledek hospodaření minulých let – ztrátu ve výši 1.747.980,00 Kč převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je dle zákona v působnosti valné hromady.

4.            Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

Komentář:

Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období tvoří samostatnou přílohu této zprávy.

5.            Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, vypořádání hospodářského výsledku za totéž období a vypořádání jiného výsledku minulých let.

Návrhy usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, tj. aby byl zisk z hospodaření společnosti HYBLER GROUP, a.s. za účetní období roku 2017 v celkové výši 3 222 646,57 Kč převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 3.

6.            Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.

Komentář:

Podnikatelský plán na další období tvoří samostatnou přílohu této zprávy. Představenstvo pravidelně aktualizuje podnikatelský plán společnosti, aby byl v souladu s cíli společnosti a zohledňoval aktuální potřeby a příležitosti.

7.            Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje dlouhodobý podnikatelský plán společnosti v předneseném znění.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 6.

8.            Rozhodnutí valné hromady o určení auditorské společnosti Izáková, s.r.o. pro audit účetní závěrky za rok 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Izáková, s.r.o. (IČO: 26009595) pro audit účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:

Auditorská společnost Izáková, s.r.o. zpracovává audit společnosti dlouhodobě a je tak se stavem společnosti velmi dobře seznámena.


Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 (v tis. Kč):


Dlouhodobý majetek

301 059

Vlastní kapitál

312 742

Výnosy

19 937

Oběžná aktiva

25 209

Cizí zdroje

13 756

Náklady

16 714

Ostatní aktiva

255

Ostatní pasiva

25

Aktiva celkem

326 523

Pasiva celkem

326 523

Hosp. výsledek

3 223

 

Přílohy pozvánky

Představenstvo společnosti HYBLER GROUP, a.s.

13.4.2018